Description

Duties/Pligte

Kontrakteer, en dien onder die vereiste drieparty-kontrak van indiensopleiding met ‘n prinsipaal prokureur en die Regspraktykraad. Pligte sluit in:

 • Ondersteun ander praktisyns binne die firma met alle aspekte van regspraktyk;
 • Hulpverlening met die voorbereiding van sake of verhore;
 • Doen navorsing en berei regsmenings voor;
 • Hanteer konsultasies met kliënte, getuies en deskundiges;
 • Waarneming van verskynings in die hof, insluitende voorverhoorkonferensies en verhoorverrigtinge;
 • Skakel met advokate, deskundiges, kliënte en teenkante;
 • Behartig die daaglikse bestuur van lêers onder die toesig van ander regspraktisyns;
 • Opstel van ooreenkomste, briewe en ander regsdokumente;
 • Verleen bystand en ondersteuning aan studente, sowel as met enige onderrig wat deur die Regskliniek aangebied word;
 • Voer ander daaglikse administratiewe en regsaktiwiteite uit.
Enter into, and abide by the required tripartite contract of service learning with a principal attorney and the Legal Practice Council. Duties include:
 • Providing support to other practitioners within the firm on all aspects of legal practice;
 • Assisting in the preparation of matters for trials or hearings;
 • Conducting research and preparing legal opinions;
 • Attending consultations with clients, witnesses and experts;
 • Attending and observing court, including pre-trial conferences and trial proceedings;
 • Liaising with counsel, experts, clients and opponents;
 • Attending to the day-to-day management of files under the supervision of other practitioners;
 • Drafting agreements, letters and other legal documents;
 • Lending assistance and support to students as well as with any teaching offered by the Law Clinic;
 • Conducting other daily administrative and legal practices.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • ‘n LLB-kwalifikasie;
 • Ten volle, mondelinge en skriftelike vaardigheid in Engels en Afrikaans, of Engels en IsiXhosa;
 • Goeie regskryfvaardighede;
 • Vermoë om as deel van ‘n span en onafhanklik te werk;
 • Vermoë en bereidwilligheid om buite kantoorure te werk, insluitende naweke soos van tyd tot tyd vereis mag word;
 • Vermoë om goeie interpersoonlike verhoudings te handhaaf;
 • Vermoë om onder druk te werk;
 • Vermoë om op eie inisiatief te werk;
 • Deel die waardes waarop die Regskliniek gegrond is;
 • Vermoë om effektief in ‘n multikulturêle omgewing te funksioneer.
 • An LLB qualification;
 • Verbal and written fluency in English and Afrikaans, or English and IsiXhosa;
 • Good legal writing skills;
 • Ability to work as part of a team and independently;
 • Ability and willingness to work outside office hours, including weekends as may be required from time to time;
 • Ability to maintain good interpersonal relationships;
 • Ability to work under pressure;
 • Ability to work on own initiative;
 • Sharing the values upon which the Law Clinic is founded;
 • Ability to function effectively in a multicultural environment.

Recommendation/Aanbeveling

 • Toepaslike vorige werkservaring;
 • Bestaande kennis van, en vertroudheid met, die werk van die Regskliniek.
 • Relevant prior work experience
 • Existing knowledge of and familiarity with the work of the Law Clinic.

Apply On Company Site